Pasted Graphic 5 page2_3 page0_1

Město Karlovy Vary
Nejslavnější české lázně Karlovy Vary jsou dnes stejně jako v minulosti oblíbeným cílem návštěv domácích i zahraničních turistů. Karlovy Vary se každoročně stávají dějištěm Mezinárodního filmového festivalu, který přiláká tisíce českých a zahraničních kulturních osobností a zástupců politických, ekonomických i diplomatických kruhů.
Vznik a vývoj Karlových Varů byl vždy nerozlučně spjat s blahodárnými léčivými účinky jejich teplých minerálních pramenů. Poznamenaly dějiny, architekturu, ekonomiku a celkového duch města.
Dle pověsti byly karlovarské prameny objeveny v polovině 14. století českým králem Karlem IV. při lovu jelenů. Založení lázeňského městečka na soutoku řek Ohře a Teplé za vlády Karla IV. jistě nebylo tak náhodným a romantickým počinem, jak o tom vypráví stará pověst, nýbrž téměř zákonitým vývojovým krokem pro dávno známé místo s léčebnou tradicí.
Přesné datum založení města Karlovy Vary není známo. Vznik stálého osídlení u Vřídla je datováno kolem roku 1349. Psaná historie tohoto lázeňského města začíná rokem 1370, kdy Karel IV. udělil stávajícímu lázeňskému sídelnímu místu svobody a práva.
Až do konce 17. století si Karlovy Vary zachovaly ryze gotický architektonický ráz s městskými branami a těsnou zástavbou kolem Vřídla. Až 18. století přineslo městu dlouhá desetiletí rozkvětu a slávy. Roku 1707 potvrdil císař Josef I. městu Karlovy Vary všechna privilegia 
a výslovně je označil za královské svobodné město. V první polovině 
18. století se Karlovy Vary těšily přízni Habsburků, zejména císařovny Marie Terezie. Loajální vztahy města k vídeňskému dvoru se kladně projevily ve finančních dotacích na stavební rozvoj a zdokonalení správy.
Zásadní význam pro modernizaci královské balneologie mělo celoživotní působení dr. Davida Bechera, nejzasloužilejšího lékaře města. Zavedl řadu nových léčebných metod a přispěl též k výstavbě Karlových Varů.
Karlovy Vary jsou městem kolonád. Nejznámější kolonádou je kolonáda Vřídelní, která po dobu své existence již několikrát měnila svou architektonickou tvář. Další známé kolonády jsou Mlýnská, Tržní 
a Sadová.

mesto_vary1____mesto_vary2
Pasted Graphic 1